VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

ČESKÁ REPUBLIKA

ANTALIS s.r.o.
se sídlem: Office Park Nové Butovice, Praha 5, Bucharova 1423/6, PSČ 158 00, IČ: 15502775, DIČ: CZ 15502775
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103462 tel. +420 233 113 211, fax. +420 233 113 223, email: antalis@antalis.cz
platnost od 24. 2. 2020 (nahrazuje všechny předchozí VOP)

 

I. Úvodní ustanovení

 1. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dodávané společností ANTALIS s.r.o. (prodávající) všem fyzickým i právnickým osobám (kupující), objednávané obvyklým způsobem (osobně, emailem, telefonicky, faxem, poštou, prostřednictvím internetového obchodu). Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran.
 2. Ujednání uvedená ve smlouvě mají přednost před Všeobecnými obchodními podmínkami. V případě objednávek učiněných prostřednictvím internetového obchodu společnosti ANTALIS s.r.o., kupující potvrdí svůj souhlas s podmínkami při vstupu na internetové stránky společnosti ANTALIS s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky naleznete na internetových stránkách http://www.antalis.cz.
 3. Za uzavřenou kupní smlouvu se považuje objednávka kupujícího doložená potvrzeným dodacím listem nebo jiným dokladem potvrzujícím převzetí objednaného zboží kupujícím.
 4. Všechny vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny v kupní smlouvě a nejsou obsaženy v těchto všeobecných obchodních podmínkách, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, dále jen občanský zákoník.

II. Objednávka zboží

 1. Objednávka zboží učiněna kupujícím způsobem, který je specifikován v článku I. bodě 1, je považována za závaznou a prodávající ji akceptuje zpravidla stejným způsobem, jakým byla učiněna.
 2. Objednávky nestandardního zboží (nestandardní zboží je zboží, které prodávající nevede jako svůj stálý sortiment) budou prodávajícím akceptovány pouze na základě písemné objednávky kupujícího s uvedením závazného termínu odběru zboží. Minimální množství objednaného nestandardního zboží musí být v souladu s minimálním množstvím stanoveném výrobcem. Zboží bude ze skladu vyexpedováno v dohodnutém termínu dodání uvedeném v objednávce, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, nejpozději však do 60 dní od přijetí zboží na sklad. Po tomto termínu je možné dohodnout skladování již vyfakturovaného zboží ve skladu prodávajícího za úplatu.

III. Způsob plnění

 1. Pokud přepravu zboží zajišťuje prodávající, je dodávka splněna doručením zboží do místa určení a
  jeho odevzdáním kupujícímu. Kupující je povinen potvrdit svým podpisem na dodacím listu převzetí zboží (jednotlivé položky). V případě, že kupující nezajistí převzetí zboží v dohodnutém místě a čase, bude zboží uskladněno u prodávajícího, který je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu na dodávku a požadovat úhradu zvýšených nákladů spojených s přepravou, skladováním a manipulací. Prodávající odešle kupujícímu zprávu o místě uložení zboží emailem či faxem. Jelikož je doprava k zákazníkům zajištěna externími přepravci, je datem uskutečnění zdanitelného plnění den předání zboží prvnímu přepravci.
 2. Pokud přepravu zboží zajišťuje sám kupující na své náklady, je dodávka prodávajícím splněna odevzdáním zboží prvnímu dopravci určeném kupujícím.
 1. Závazek prodávajícího zaniká, pokud nelze přijatou objednávku realizovat z důvodu vyšší moci (živelné katastrofy, stávky apod.). O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně informovat.
 2. Dodávka je uskutečněna včas, když dojde k plnění v průběhu dodací lhůty. Dodací lhůtou se rozumí lhůta, která je stanovena dohodou mezi prodávajícím a kupujícím. Za nedodržení dodací lhůty způsobené třetí stranou nenese prodávající odpovědnost.
 3. Vznikne-li kupujícímu škoda v důsledku prodlení dodání zboží způsobené prodávajícím a pokud svůj závazek nesplní ani po uplynutí přiměřené lhůty, odpovídá za tuto újmu prodávající. Výše nároku na náhradu prokazatelné škody způsobené prodlením v takovém případě činí maximálně 5 % z hodnoty dlužného plnění.

IV. Nebezpečí škody na zboží

 1. Nebezpečí poškození, ztráty nebo zničení zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem odevzdání zboží kupujícímu v místě plnění nebo předáním zboží prvnímu dopravci, pokud si dopravu zajišťuje kupující.
 2. V případě dopravy zboží prodávajícím odpovídá prodávající za škodu na zboží až do okamžiku předání zboží kupujícímu v místě určení.
 3. Pokud dojde k poškození anebo ztrátě zásilky zboží při použití veřejné přepravy, uplatní reklamaci vůči dopravci objednatel přepravy.

V. Cena zboží a služeb

 1. Ceny jsou stanoveny dohodou smluvních stran v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění. Dohodnuté ceny neobsahují daň z přidané hodnoty.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v ceníku během roku v závislosti na změně peněžního kurzu, nárůstu inflace a při změnách dodavatelských podmínek.
 3. Prodávající účtuje ke každé dodávce ze skladu logistický příplatek ve výši 1,41 % z hodnoty objednávky bez DPH.
 4. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za podlimitní množství zboží. Tento poplatek je účtován podle ceníku jednotlivých sektorů prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za vrácení zboží až do výše 10 % z ceny objednaného zboží, min. však 400 Kč.
 6. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za platbu na dobírku ve výši 70 Kč bez DPH

VI. Platební podmínky

 1. Pro zaplacení kupní ceny je rozhodující platební podmínka, která je dohodnuta s kupujícím při každé dodávce zboží.
 2. Platební podmínka daňového dokladu je platba předem, není-li dohodnuto jinak.
 3. Originál daňového dokladu – faktury je kupujícímu předán spolu s objednaným zbožím nebo emailem na základě písemného souhlasu s formou zasílání elektronických dokumentů. V případě, že kupující požaduje zaslání faktury poštou, je prodávající oprávněn účtovat k ceně zboží i poštovné.
 4. Kupní cena se považuje za uhrazenou připsáním fakturované částky na účet prodávajícího nebo převzetím finanční hotovosti při dodání zboží.
 5. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny je prodávající oprávněn vyúčtovat kupujícímu úrok z prodlení dle § 1970 občanského zákoníku.
 6. Po dlužníkovi (kupujícím), který je v prodlení se zaplacením vyúčtovaných úroků, je prodávající jako věřitel oprávněn požadovat úroky z úroků.
 7. V případě, že je kupující v prodlení s platbou kupní ceny za předchozí dodávky, je prodávající oprávněn odmítnout plnění dalších dodávek.
 8. Při prvních dodávkách zboží u nových kupujících požaduje prodávající platbu předem nebo

v hotovosti při dodání.

VII. Kvalita

1. Zboží je dodáváno v kvalitě a množství odpovídající příslušným platným normám jednotlivých výrobců. Prodávající nebude v prodlení s dodáním zboží v případě, že množství dodaného zboží odpovídá toleranci definované v mezinárodních pravidlech uvedených ve všeobecných prodejních podmínkách CEPAC (“General Conditions of Sale of Paper and Board Manufacturers in EEC according to the recommandation of the European Confederation of Pulp, Paper and Board Industrie”). Pokud je zboží dodané v rámci této tolerance, prodávající neodpovídá kupujícímu za případně vzniklou újmu, ani nemá tato skutečnost vliv na kupní cenu. Kupující bude proto povinen uhradit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu i v případě, že by množství zboží neodpovídalo objednávce, dodacímu listu a/nebo jinému předmětnému dokumentu, to vše za podmínky, že je dodržena dohodnutá tolerance množství zboží.

VIII. Reklamace

 1. Kupující je oprávněn reklamovat dodané zboží v případě, kdy se jeho kvalita, druh či množství (nad rámec dohodnuté tolerance) odchyluje od sjednaných podmínek. Reklamace se uplatňuje pouze písemnou formou s uvedením data dodání zboží, čísla příslušné faktury, druhu zboží, čísla palety a konsignace (nejlépe originální označení palety), reklamovaného množství, popisu vady a přiložením vzorků před, popřípadě po zpracování a dále s uvedením požadavku kupujícího na odstranění vady.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí zboží, nejpozději však do 7 dnů, tyto vady musí být zapsány v dodacím listu a potvrzeny přepravcem.
 4. Skryté vady je kupující povinen reklamovat písemně ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že zboží je po tuto dobu skladováno za podmínek stanovených v příslušných normách pro jednotlivé druhy materiálů.
 5. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nejpozději však v době výše uvedené (v odst. 3. a 4.), zaniká odpovědnost prodávajícího z vadného plnění.
 6. Neshodnou-li se smluvní strany na vadách dodávky, stanoví kvalitu nestranná instituce a její závěr je pro obě strany závazný. Náklady na stanovení kvality u nestranné instituce nese ta strana, v jejíž neprospěch vyjdou výsledky analýzy.
 7. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, a to u vad zjevných nejpozději do 30 dnů a u vad skrytých do 60 dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o vadách, případně ode dne předání reklamovaného zboží prodávajícímu. Povahu a odůvodněnost reklamované „skryté“ vady vždy posuzuje výrobce daného zboží. Prodávající je povinen předložit reklamaci skryté vady zboží k posouzení výrobci nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů následujících po přijetí všech reklamačních podkladů. V případě sporu o povahu a odůvodněnost reklamované „skryté“ vady je rozhodné stanovisko výrobce daného reklamovaného zboží. Pokud prodávající reklamaci vad zboží nebo výrobce reklamaci skrytých vad zboží neuzná, oznámí to prodávající kupujícímu, a to u vad zjevných ve lhůtě 30 dnů a u vad skrytých ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy mu bylo oznámení kupujícího o vadách zboží (prostřednictvím pošty, elektronickou nebo faxovou zprávou) doručeno.

IX. Hospodaření s vratnými obaly

 1. Prodávající používá při dodávkách výrobků kupujícímu vratné obaly (palety).
 2. Prodávající je oprávněn požadovat vrácení přepravní palety zpět či požadovat výměnu oproti jiné paletě.

X. Podmínky zpracování osobních údajů získaných z monitorovaných hovorů

 1. Některé hovory kupujícího s pracovníky zákaznického centra prodávajícího mohou být monitorovány.
 2. Zpracovatelem monitorovaných hovorů a dalších osobních údajů v souvislosti s tím získaných je prodávající.
 3. Prodávající se zavazuje zpracovávat osobní údaje kupujícího výhradně za účelem ochrany oprávněných zájmů prodávajícího souvisejících s uzavíráním a plněním smluv – ověření objednávek (daný účel) a zároveň prohlašuje, že případný záznam telefonního hovoru bude zálohován po nezbytně nutnou dobu.
 4. V případě zpracování osobních údajů pro plnění daného účelu se jedná dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR (dále jen „nařízení“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) o zpracování údajů, ke kterému správce údajů nepotřebuje souhlas subjektu údajů.
 5. Údaje kupujícího (fyzické osoby) mohou být poskytnuty příslušným zaměstnancům, zástupcům, dodavatelům, subdodavatelům a dalším osobám, pouze v rozsahu, ve kterém je to nezbytné pro plnění daného účelu, tj. k uzavření a splnění smlouvy, kterou prodávající uzavřel s kupujícím – fyzickou osobou.
 6. Kupující (fyzická osoba) má právo na přístup ke zpracovaným osobním údajům, právo na opravu těchto údajů prostřednictvím správce údajů společnosti Antalis s.r.o. a právo vznést námitku proti zpracování. Pokud se kupující domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s nařízením, se zákonem nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího, může požádat prodávajícího o vysvětlení, případně odstranění závadného stavu (zejména o blokování, omezení zpracování osobních údajů, doplnění nebo výmaz osobních údajů).
 7. Prodávající považuje osobní údaje kupujícího za důvěrné a zavazuje se o nich zachovávat před neoprávněnými subjekty mlčenlivost.

XI. Společná a závěrečná ustanovení

Pokud není dále uvedeno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění. Prodávající je oprávněn VOP měnit. Nové znění prodávající zveřejní na svých internetových stránkách.

 

 

 

SLOVENSKO

ANTALIS, a.s.
Mlynské Nivy 73, SK-82105 Bratislava 2, ICO: 35699434, IC DPH: SK2020327320
Tel +421 (0)2 58 303 111, Fax +421 (0)2 58 303 110
Antalis, a.s. je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., Odd. :Sa, Vložka c. :1163/B
Platné od 1. 2. 2019

 

I. Úvodné ustanovenia, použiteľnosť všeobecných obchodných podmienok a Objednávka tovaru

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) určujú podľa ust. § 273 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „ObchZ“) časť obsahu kúpnych zmlúv, ktorými spoločnosť Antalis, a.s. ako predávajúci predáva kupujúcim – podnikateľom v zmysle ObchZ papierenský tovar.

2. VOP sa vzťahujú na akékoľvek dodávky tovaru predávaného spoločnosťou Antalis, a.s. kupujúcim na základe akceptovaných objednávok zo strany predávajúceho resp. uzatvorených kúpnych zmlúv.  Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že ich vzájomné vzťahy sa budú riadiť týmito VOP. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnych zmlúv. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP. Aktuálne znenie VOP sa nachádza na internetovej stránke http://www.antalis.sk.

3. Predávajúci a kupujúci sa ďalej dohodli, že dodávky tovaru sa budú uskutočňovať na základe objednávok urobených v ústnej (osobne, telefonicky) alebo v písomnej forme (telefaxom, poštou, prostredníctvom e-mailu v súlade s ust. § 40 ods. 4 OZ) akceptovaných predávajúcim výslovne (ústne, písomne) alebo konkludentne (napr. dodaním tovaru) resp. na základe kúpnych zmlúv. Z objednávky musí byť zrejmá minimálne identifikácia kupujúceho, označenie objednávaného tovaru čo do druhu a množstva a požadovaný termín dodania tovaru.

4. Objednávka uskutočnená kupujúcim vyššie uvedeným spôsobom je považovaná za záväznú a predávajúci je oprávnený ju prijať  spravidla takým istým spôsobom, akým bola urobená. Objednávka neštandardného tovaru môžu byť predávajúcim akceptovaná len na základe písomnej objednávky kupujúceho s uvedením záväzného termínu pre dodanie tovaru. Minimálne množstvo objednaného tovaru musí byť v súlade s minimálnym množstvom požadovaným výrobcom.

5. Všetky vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré nie sú upravené v kúpnej zmluve a nie sú obsiahnuté v týchto VOP sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami ObchZ v platnom znení.

 

II. Dodanie a prijatie tovaru

1. Miestom plnenia dodávky je sklad predávajúceho. Dodávka je splnená, ak je daná k dispozícii kupujúcemu v sklade predávajúceho. V prípade, že dopravu tovaru zabezpečuje predávajúci vlastnými vozidlami, je dodávka splnená doručením do miesta určenia. Pri použití verejnej prepravy je dodávka splnená odovzdaním tovaru prvému verejnému prepravcovi. V prípade, ak dopravu zabezpečuje kupujúci na vlastné náklady, je dodávka splnená, ak je daná do dispozície prepravcovi kupujúceho. Kupujúci je povinný potvrdiť prevzatie tovaru na dodacom liste.

2. Dodávka sa považuje za splnenú riadne a včas, pokiaľ predávajúci dodá kupujúcemu tovar v priebehu dohodnutej dodacej lehoty, najneskôr však podľa objektívnych možností výrobcu alebo dodávateľa v lehote 4 mesiacov po akceptácii objednávky tovaru zo strany predávajúceho alebo uzavretí kúpnej zmluvy bez ohľadu na dohodnutú dodaciu lehotu. V prípade podľa predchádzajúcej vety nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.  Za nedodržanie dodacej lehoty spôsobenej treťou stranou nenesie predávajúci zodpovednosť.

3. Kupujúci je povinný poskytnúť  potrebnú súčinnosť pre riadne dodanie a prevzatie tovaru. V prípade, že kupujúci nezabezpečí prevzatie tovaru riadne a včas, zodpovedá za spôsobenú škodu a predávajúci je oprávnený na náklady kupujúceho tovar uskladniť  a to buď vo svojom alebo prenajatom sklade. Predávajúci je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s dopravou, skladovaním a manipuláciou tovaru.

4. Termínom pre dodanie tovaru zo skladu je spravidla nasledujúci pracovný deň od objednania tovaru kupujúcim.  Pre príjem objednávok sú stanovené nasledovné časové zámky podľa miesta dodania:

a. Bratislava a okolie do 16:00 hod

b. Ostatné kraje do 15:00 hod

V mieste skladu je možné dodať tovar po dohode aj v priebehu toho istého dňa.  Táto možnosť platí pre Bratislavu a blízke okolie, Prešov a Košice. Objednávky prijaté do 11:00 hod budú dodané  v poobedňajších hodinách.

 

III. Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

1. Nebezpečenstvo poškodenia, straty, zničenia alebo znehodnotenia tovaru, vrátane dopravného rizika bez ohľadu na to, z akých príčin vznikli,  prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom odovzdania tovaru kupujúcemu v sklade predávajúceho alebo ak tak kupujúci neurobí včas, tak v čase, kedy mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci si tovar riadne neprevezme.

2. V prípade dopravy tovaru predávajúcim znáša predávajúci riziko až do momentu príchodu tovaru do miesta určenia. V prípade prepravy tovaru kupujúcim prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho momentom, kedy je mu umožnené nakladať s tovarom alebo odovzdaním tovaru prvému prepravcovi kupujúceho.

3. Ak dôjde k poškodeniu, alebo strate tovaru pri použití verejnej prepravy, uplatní reklamáciu u dopravcu objednávateľ prepravy.

4. Vlastnícke právo  k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny predávajúcemu v súlade s príslušnou kúpnou zmluvou alebo týmito VOP. S poukazom na toto ustanovenie je predávajúci ako vlastník tovaru až do momentu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar oprávnený vstúpiť  do priestorov kupujúceho alebo tretích osôb, s čím kupujúci výslovne súhlasí a týmto sa zaväzuje zabezpečiť súhlas tretích osôb so vstupom predávajúceho do ich priestorov, kde je skladovaný tovar a to z titulu vlastníckeho práva predávajúceho, inak má predávajúci právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10% z hodnoty dodaného tovaru za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti.

 

IV. Kúpna cena

1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar riadne a včas.

2. Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. v platnom znení. Ceny sú uvedené v platnom cenníku predávajúceho v čase potvrdenia objednávky, resp. uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Cena uvedená v cenníku predávajúceho alebo dohodnutá cena neobsahuje daň z pridanej hodnoty. Pri fakturácii sa ku kúpnej cene pripočíta DPH v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny kúpnej ceny v prípade, ak dôjde k zvýšeniu cien u výrobcov, k zmene peňažného kurzu, nárastu inflácie a pod.

 

V. Platobné podmienky

1. Pre zaplatenie kúpnej ceny je rozhodujúci spôsob platenia  (ďalej len „platobná podmienka“) dohodnutá pri každej dodávke tovaru.

2. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu v lehote a na základe faktúry vystavenej predávajúcim bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho alebo vkladom v hotovosti na bankový účet predávajúceho.

3. Kúpna cena je splatná dňom uvedeným v príslušnom daňovom doklade (faktúre) vystavenom predávajúcim. Kúpna cena   sa považuje za uhradenú okamihom pripísania celej kúpnej ceny vrátane DPH na účet predávajúceho uvedeného so správnym variabilným symbolom.

4. V prípade, ak kúpna cena nebude uhradená riadne a včas, je predávajúci oprávnený zrušiť  akékoľvek ďalšie dohodnuté dodávky a je oprávnený odstúpiť od uzatvorenej zmluvy z titulu podstatného porušenia zmluvy bez akýchkoľvek nárokov kupujúceho z omeškania, náhrady škody a pod.

5. Právo podľa bodu 4. prislúcha predávajúcemu aj vtedy, ak má oprávnenú pochybnosť o platobnej schopnosti resp. bonite  kupujúceho.

6. V prípade, že kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny a to i len čiastočne, má predávajúci v súlade s ust. § 369 ObchZ právo voči kupujúcemu právo na úhradu zákonného úroku z omeškania a náhradu akýchkoľvek súdnych i mimosúdnych nákladov spojených s vymáhaním pohľadávky.

 

VI. Kvalita

1. Tovar je dodávaný v kvalite a množstve zodpovedajúcom príslušným platným normám jednotlivých výrobcov. Pokiaľ ide o množstvo tovaru, zmluvné strany sa výslovne dohodli na tom, že predávajúci nebude v omeškaní s dodaním tovaru v prípade, že množstvo dodaného tovaru zodpovedá tolerancii definovanej v medzinárodných pravidlách uvedených vo všeobecných obchodných podmienkach CEPAC (“General Conditions of Sale of Paper and board Manufacturers in EEC according to the recommandation of the European Confederation of Pulp, Paper and Board Industrie “). Obe zmluvné strany vyhlasujú, že sú im všeobecné predajné podmienky CEPAC známe. Ak je tovar dodaný v rámci tejto tolerancie, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za prípadnú vzniknutú ujmu, ani nemá táto skutočnosť vplyv na kúpnu cenu. Kupujúci bude preto povinný uhradiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu aj v prípade, že by množstvo tovaru nezodpovedalo objednávke, dodaciemu listu a / alebo inému predmetnému dokumentu, to všetko za podmienky, že je dodržaná dohodnutá tolerancia množstva tovaru.

 

VII. Vyššia moc

1. Záväzok predávajúceho riadne dodať tovaru kupujúcemu zaniká v prípade, ak nie je možné prijatú objednávku realizovať z dôvodov vyššej moci.

2. Vyššou mocou sa rozumejú výnimočné okolnosti, ktoré predávajúcemu zabraňujú dočasne alebo trvalo splniť povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy resp. akceptovaných objednávok, pokiaľ nastanú po uzavretí kúpnej zmluvy resp. akceptácii objednávky a sú nezávislé od predávajúceho a predávajúci ich nemohol odvrátiť. Keď nastanú okolnosti, ktoré majú charakter vyššej moci, má predávajúci právo primerane predĺžiť dodaciu lehotu alebo od zmluvy resp. akceptovanej objednávky odstúpiť. V obidvoch prípadoch predávajúci nie je zodpovedný za spôsobenú škodu. Za okolnosti vyššej moci sa považujú najmä, ale nie výlučne požiar, povodeň, zemetrasenie, dopravné obmedzenia, poveternostné podmienky, štrajk a pod.

 

VIII. Reklamácie a zodpovednosť za škodu

1. Kupujúci je povinný prevziať dodaný tovar, prehliadnuť ho vrátane jeho obalu a zistiť jeho stav a množstvo. Kupujúci je oprávnený reklamovať tovar v prípade, ak jeho kvalita, druh či množstvo (nad rámec dohodnutej tolerancie) nezodpovedá dohodnutým podmienkam. Reklamácia sa uplatňuje ihneď a výlučne písomnou formou s uvedením dátumu dodania tovaru, čísla príslušnej faktúry, druhu tovaru, čísla palety a konsignácie, reklamovaného množstva, popisu vady a priložením vzorky pred a po spracovaní s požiadavkou na odstránenie vady.

2. Zjavné vady je kupujúci povinný  reklamovať písomne ihneď  pri prevzatí tovaru, najneskôr však do 7 dní od dodania tovaru, tieto vady musia byť zapísané v dodacom liste, u priamych dodávok zo zahraničia v prepravnom dokumente CMR a potvrdené prepravcom.

3. Skryté vady tovaru je kupujúci povinný reklamovať písomne ihneď po ich zistení, najneskôr však do 6 mesiacov od doby dodania tovaru, avšak to len za predpokladu, že tovar bol po celú túto dobu skladovaný za podmienok stanovených v príslušných normách pre jednotlivé druhy tovaru.

4. V prípade uplynutia vyššie uvedených lehôt dochádza k zániku zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru. V prípade, že  dôjde k oneskorenému alebo nesprávnemu uplatneniu reklamácie, alebo keď je reklamovaný tovar ďalej spracovaný, resp. predaný, zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady.

5. Z reklamačného konania sú vylúčené vady tovaru, ktoré boli zapríčinené v súvislosti s uskladnením tovaru u kupujúceho alebo tretej osoby, v súvislosti so spracovávaním dodaného tovaru kupujúcim alebo treťou osobou alebo porušením technológie spracovania, alebo použitím nevhodných postupov a materiálov.

6. Kupujúci je povinný pri reklamácii tovaru dokladovať tovar paletovým, resp. balíkovým štítkom. Náležitosti povinné pre otvorenie reklamácie:

A) v prípade reklamácie kvality papiera potlačené a nepotlačené hárky, v minimálnom počte po 7 kusov.

B) v prípade reklamácie cudzích predmetov v stohu papiera a následného poškodenia ofsetovej gumy je povinnosťou predložiť aj poškodenú tlačovú formu.

C) v prípade reklamácie množstva, podľa možnosti fotodokumentácia, alebo zápis zo štatistickej prebierky reklamovaného tovaru s podpisom a údajmi nestranného svedka.

7. Uznané reklamácie budú po dohode predávajúceho a kupujúceho riešené poskytnutím primeranej z��avy z ceny alebo predávajúci uskutoční náhradnú dodávku v rozsahu chybného plnenia. Ak sa strany nedohodnú na vadách dodávky tovaru, stanoví záver nestranná inštitúcia a jej záver je pre obe strany záväzný. Náklady s tým spojené znáša tá strana, v ktorej neprospech vyjdú výsledky analýzy.

8. Predávajúci je povinný reklamáciu kupujúceho uplatnenú  riadne, včas a správne, t. j. za podmienok uvedených v tomto článku (náležitosti reklamácie atď.) vyriešiť  podľa objektívnych možností čo najskôr a to pri zjavných vadách najneskôr do 30 dní a u skrytých vadách najneskôr do 60 dní odo dňa reklamácie resp. zistenia záverov nestranného inštitútu. Povahu a odôvodnenosť  skrytej vady posudzuje i výrobca tovaru a jeho stanovisko k reklamácii je rozhodujúce. V prípade, že predávajúci alebo výrobca reklamáciu zjavných alebo skrytých vád neuzná,  oznámi to kupujúcemu bez zbytočného odkladu.

9. Predávajúci zodpovedá len za skutočnú škodu, kupujúcim riadne preukázanú a riadne uplatnenú a to len do výšky kúpnej ceny za príslušnú dodávku tovaru.

IX. Hospodárenie s obalmi

1. Pre prípad, že tovar je dodaný vo vratných obaloch, kupujúci sa zaväzuje vrátiť ich v lehote do 30 dní odo dňa dodania tovaru, inak má predávajúci právo vyúčtovať vratné obaly v zmysle platného cenníka.

2. Pre prípad, že tovar je dodávaný kupujúcemu na paletách, kupujúci berie na vedomie, že tieto zostávajú vo výlučnom vlastníctve predávajúceho a je preto povinný ich predávajúcemu vrátiť najneskôr v lehote 30 dní odo dňa dodania tovaru.

3. Prípadné dopravné náklady pri vrátení obalov a paliet znáša kupujúci.

 

X. Poplatky a príplatky

1. Minimálna hodnota objednávky

Minimálna hodnota objednávky je 50,- € bez DPH. Pri objednávkach od 50,- do 100,- € bez DPH vrátane je účtovaný poplatok 15,- € bez DPH.

2. Vzorky

Vzorky dodáva predávajúci kupujúcemu na jeho požiadanie. Vzorkou sa rozumie minimálne množstvo papiera potrebné na odskúšanie tlače (spracovania). Za dodané vzorky účtuje predávajúci poplatok vo výške 50% bežnej predajnej ceny daného tovaru.

3. Vrátenie tovaru zo strany zákazníka

1. V prípade predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho má kupujúci právo vrátiť už dodaný tovar a to v lehote do 30 dní od dodania tovaru.

2. Pre prípad, že predávajúci súhlasí s vrátením tovaru, môže byť tento vrátený len za splnenia nasledovných podmienok. Tovar musí byť v nepoškodenom stave. Tovar musí byť riadne skladovaný tak, aby nedošlo ani len k čiastočnému znehodnoteniu či inej ujme na tovare a jeho kvalite. Tovar musí byť vrátený v pôvodnom obale bez znakov manipulácie. Vrátenie tovaru je možné len pri štandardnom tovare, t.j. nie pri špeciálnych objednávkach.

3. Za vrátenie tovaru je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok vo výške 3% z ceny vráteného tovaru, minimálne však 15,- € bez DPH.

4. Účtovanie skladného

Predávajúci poskytuje možnosť skladovania už vyfakturovaného odovzdaného tovaru kupujúcemu. Cena za skladovanie je vo výške 0,30 € bez DPH/tona/deň, pričom pri výpočte skladného sa vychádza z teoretickej (ideálnej) hmotnosti tovaru. Súčasťou skladovania už vyfakturovaného tovaru musí byť platná zmluva o uložení, podpísaná oboma zmluvnými stranami.

5. Logistický príplatok

V súvislosti so zvýšením logistických nákladov, najmä so zavedením dopravných nákladov vyplývajúcich zo zavedenia mýtneho systému a v nadväznosti na právne predpisy Slovenskej republiky, najmä na Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 350/2007 Z. z., ktorým sa stanovuje výška sadzby mýta, spoločnosť Antalis, a.s. zavádza tzv. logistický príplatok pre všetky dodávky tovaru zo skladu. Výška logistického príplatku je stanovená na 1,3% z hodnoty objednávky bez DPH.

 

XI. Podmienky spracovania osobných údajov

1. Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje kupujúceho za účelom ochrany oprávnených záujmov predávajúceho súvisiacich s uzatváraním a plnením zmlúv – overenie objednávok (ďalej len “daný účel”).

2. V prípade spracovania údajov pre plnenie daného účelu sa jedná podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „nariadenie“) a ustanovenia zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o spracovanie údajov, ku ktorému predávajúci nepotrebuje súhlas dotknutej osoby.

3. Údaje kupujúceho môžu byť poskytnuté príslušným zamestnancom, zástupcom, dodávateľom, subdodávateľom a ďalším osobám, len v rozsahu, v akom je to nevyhnutné na plnenie daného účelu, t. j. k uzavretiu a plneniu zmluvy, ktorú predávajúci uzavrel s kupujúcim.

4. Kupujúci má právo na prístup k spracovaným údajom a na opravu týchto údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov prostredníctvom predávajúceho. Ak sa kupujúci domnieva, že predávajúci vykonáva spracovanie údajov kupujúceho v rozpore s nariadením alebo zákonom alebo v rozpore s ochranou súkromného a osobného života, môžete požiadať predávajúceho o vysvetlenie, prípadne odstránenie nevyhovujúceho stavu (najmä o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov).

5. Predávajúci považuje osobné údaje kupujúceho za dôverné a zaväzuje sa o nich zachovávať pred neoprávnenými subjektmi mlčanlivosť.

6. Podrobnosti o zásadách ochrany a spracovania osobných údajov predávajúcim sú zverejnené na internetovej stránke http://www.antalis.sk.

 

Používáte zastaralý prohlížeč. Prosím aktualizujte váš prohlížeč, nebo kontaktujte vaše IT oddělení. Děkujeme.