Zásady ochrany osobních údajů

Obsah

1. Kdo jsme

2. Na koho se vztahuje toto oznámení o ochraně osobních údajů

3. Kterých osobních údajů se toto oznámení týká

4. Které údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme

5. Mezinárodní předávání údajů

6. Poskytování osobních údajů

7. Poskytovatelé služeb

8. Pravidelná aktualizace vašich údajů

9. Uchovávání údajů

10. Vaše práva

 

1. KDO JSME

Společnost Antalis International („ANTALIS“) je francouzská akciová společnost (Société Anonyme), se základním kapitálem ve výši 213 000 000 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku (Registre du Commerce et des sociétés) v Nanterre pod číslem 410 336 069. Společnost má své sídlo na adrese 8 Rue de Seine, 92100 Boulogne-Billancourt (Francie).

Skupina ANTALIS je předním profesionálním distributorem papíru a poskytovatelem služeb v oblasti obalových materiálů a vizuální komunikace v Evropě a ve světě (mimo Spojené státy). Skupina ANTALIS je jediným provozovatelem ve svém odvětví, který je zastoupen ve 43 zemích světa, a to prostřednictvím svých dceřinných společností. Skupina ANTALIS nabízí jeden z nejrozsáhlejších a nejrozmanitějších sortimentů produktů a služeb na trhu a nabízí svým klientům vysoce kvalitní a inovátorské služby, pokud jde o přizpůsobení se potřebám zákazníka, odbornost i logistiku. Umožňuje jí to zejména jejích 123 distribučních center rozmístěných po celém světě.

Kontaktní údaje na společnosti ze skupiny ANTALIS v kterékoliv části světa najdete na našich webových stránkách www.antalis.com.

Kontaktní údaje na společnost ANTALIS v České republice:

ANTALIS s.r.o., se sídlem Bucharova 1423/6, 158 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 103462.; www.antalis.cz.

Společnost ANTALIS se zavazuje shromažďovat, zpracovávat a uchovávat osobní údaje svých klientů a obchodních kontaktních osob zákonným a spravedlivým způsobem v souladu s ustanoveními právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v Evropské unii a v dalších zemích světa.

Prostřednictvím svého Kodexu chování učinila společnost ANTALIS za sebe i za společnosti ze své skupiny prohlášení, v němž skupina uznává základní a nezadatelné právo každého jednotlivce na ochranu jeho soukromí  a osobních údajů. Společnost přijala závazek zavést nezbytné postupy, s jejichž pomocí bude zajištěno, že shromažďování a zpracování osobních údajů, které společnost provádí v rámci své činnosti, bude probíhat v souladu s platnými právními předpisy a s s náležitým respektem k právům jednotlivce, bezpečnosti a důvěrnosti jeho osobních údajů.  Vice informací naleznete na našich webových stránkách www.antalis.com.

Skupina ANTALIS pracuje na aktualizaci svých procesů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne  27. Dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46 ES (obecné nařízení o ochraně osobnách údajů), tzv. GDPR, a to formou zavedení interního programu ochrany osobních údajů, který nastaví společný standard pro shromažďování, zpracovávání a uchovávání  osobních údajů v celé  skupině  ANTALIS.

Správcem údajů ve vztahu k vašim osobním údajům bude společnost ANTALIS nebo společnosti, s nimiž jste v obchodním vztahu  a/nebo ANTALIS, která se dále bude označovat ANTALIS.

V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů vás informujeme, jak můžeme shromažďovat, zpracovávat a předávat osobní údaje o klientech, dodavatelích, akcionářích a dalších obchodních a firemních kontaktních osobách, a popisují se zde práva, která máte v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů. Věnujte mu, prosím, náležitou pozornost.

 

2. NA KOHO SE VZTAHUJE TOTO OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Klienti

Toto oznámení se vztahuje na jednotlivé klientské kontakty, s nimiž jsme ve styku, včetně potenciálních klientů. Vztahuje se na osobní údaje, které jsou shromažďovány v rámci našich postupů při získání klienta i při uzavírání smlouvy s ním a na osobní údaje shromážděné v průběhu trvání obchodního vztahu s klientem.

Vztahuje se rovněž na osobní údaje zaměstnanců našich klientů, jejichž údaje můžeme získat v rámci poskytování produktů a služeb. Za těchto okolností je náš hlavní klientský kontakt povinen zajistit, aby všichni dotčení jednotlivci byli informováni o tom, že jejich osobní údaje budou poskytnuty naší společnosti, a zároveň také o účelu, pro který budeme tyto údaje používat, například tím, že jim ukáže toto oznámení.

Akcionáři

Výše uvedené se vztahuje rovněž na naše akcionáře.

Dodavatelé

Výše uvedené se vztahuje rovněž na naše dodavatele.

Obchodní kontaktní osoby

Toto oznámení se dále vztahuje i na osobní údaje fyzických osob, které nejsou našimi stávajícími nebo bývalými klienty ani akcionáři, ale které jsou v kontaktu se společností ANTALIS proto, že se přihlásili k odběru obchodních sdělení, například e-mailových nabídek či publikací, nebo kteří navštěvují akce pořádané společností ANTALIS (ať samostatně, nebo ve spojení s partnerskou firmou).

Další kontaktní osoby

Toto oznámení se vztahuje také na osobní údaje fyzických osob, s nimiž má společnost ANTALIS obchodní vztah nebo jsou s námi v kontaktu v rámci naší podnikatelské činnosti, například zmocněnci, další zúčastněné osoby či protistrany.

 

3. KTERÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SE TOTO OZNÁMENÍ TÝKÁ

V tomto Oznámení o ochraně osobních údajů se „osobními údaji“ rozumí jakékoliv informace (ať již v elektronické nebo písemné podobě) týkající se fyzické osoby, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě určitého identifikátoru, například jméno, identifikační číslo, kód, síťový identifikátor nebo jednoho či více prvků, specifických pro její identitu.

 

4. KTERÉ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME A JAK S NIMI NAKLÁDÁME

Společnost ANTALIS může nakládat s vašimi osobními údaji za různými účely, jak je dále v textu uvedeno.

Společnost ANTALIS se zavazuje shromažďovat a nakládat pouze s takovýmí osobními údaji, které jsou nezbytné pro poskytování produktů a služeb našim klientům; navazování a/nebo udržování obchodních vztahů s obchodními kontaktními osobami; a informování jednotlivců o produktech, službách a akcích, o nichž se důvodně domnívá, že by pro ně mohly být zajímavé a/nebo které jinak projevily svůj zájem dostávat od ANTALIS tyto informace. Bližší informace o účelech zpracování, údajích, které můžeme shromažďovat a právním základě, o který se společnost ANTALIS opírá, můžete získat zasláním žádosti na následující e-mailovou adresu gdpr.cz@antalis.com.

V některých případech bude nutné, abyste společnosti ANTALIS poskytli své osobní údaje proto, abychom vám (nebo vašemu zaměstnavateli) mohli poskytovat produkty a služby, jednat s vámi nebo plnit své zákonné povinnosti.

Identita, spory, opatření proti legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a další kontroly

Společnost ANTALIS shromažďuje o svých klientech a kontaktních osobách různé informace v rámci navazování obchodních vztahů. Tento postup lze označit jako Due Diligence nebo „Poznej svého klienta“ či „Poznej svého dodavatele“. Kontroly mohou zahrnovat některá nebo všechna z následujících níže uvedených opatření:

 • ověření totožnosti: doklad o jménu a adrese     
 • zjištění skutečného vlastníka korporátních a jiných právnických osob
 • kontrola střetu zájmů: aby nedocházelo ke střetu zájmů
 • ochrana před legalizací výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • kontroly politicky exponovaných osob: osoby s významným postavením ve vládě, soudnictví, soudech, centrálních bankách, velvyslanectvích, ozbrojených silách a státních podnicích, včetně jejich rodinných příslušníků a osob blízkých
 • kontroly seznamu vládních sankcí
 • evidence zasvěcených osob

Tyto kontroly jsou prováděny ze zákonných, regulačních nebo obchodních důvodů a mohou být provedeny i opakovaně v průběhu trvání našeho smluvního vztahu. Je důležité, abyste nám poskytli všechny potřebné informace a dokumenty; v opačném případě to může ovlivnit naši možnost poskytovat produkty a služby.

Některé z těchto informací můžeme získat i ze zdrojů třetích stran. Podrobnosti můžete získat zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.cz@antalis.com.

Poskytování produktů a služeb

Společnost ANTALIS může v průběhu našeho smluvního vztahu shromažďovat nebo zpracovávat vaše osobní údaje, a to za účelem poskytování svých produktů a služeb.

Vaše osobní údaje můžeme také použít:

 • za účelem vedení agendy našich obchodních a smluvních vztahů
 • pro účetní a daňové účely
 • pro marketing a rozvoj podnikání
 • za účelem splnění naší zákonné povinnosti
 • za účelem našich oprávněných zájmů
 • pro účely prevence a odhalování trestné činnosti
 • pro statistické účely

Další obchodní styky

V rámci vašeho podnikání nebo dalších obchodních vztahů se společností ANTALIS můžeme shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje. S těmito osobními údaji můžeme nakládat za účelem správy a udržování našeho smluvního vztahu, pro účely  účetní a daňové a za účelem splnění našich zákonných povinností.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také třetím stranám, pokud prodáváme nebo kupujeme podnik nebo majetek. V takovém případě bude nutné poskytnout osobní údaje budoucímu prodávajícímu nebo kupujícímu daného podniku nebo majetku a jejich odborným poradcům. Pokud třetí strana  nebo některá ze společností naší skupiny nabude podnik nebo jeho majetek, budou osobní údaje, které zpracováváme, součástí převáděného majetku.

Informace shromážděné v našich prostorách

Pokud navštívíte naše prostory, ve kterých podnikáme, může být váš obraz zachycen kamerovými systémy provozovanými společností ANTALIS nebo subjektem, který naše prostory spravuje. Systémy řízení přístupu do budov mohou rovněž zaznamenat místo, kde se nacházíte, čas a datum vašeho vstupu a odchodu z našich kanceláří. Všechna tato místa jsou viditelně označena tak, abyste již při vstupu byli o této skutečnosti informováni.

Komunikace

Je-li to dovoleno příslušnými právními předpisy, může společnost ANTALIS zaznamenávat a/nebo sledovat uskutečněné a přijaté telefonní hovory a elektronickou komunikaci odesílanou nebo přijímanou sítěmi ANTALIS, a to za účelem ochrany našeho podnikání a ověření souladu s našimi zásadami a příslušnými právními předpisy. Každé takové zaznamenávání a/nebo monitorování bude prováděno ze zákonných důvodů a v souladu s platnými právními předpisy.  Toto monitorování se provádí z důvodů:

 • zaznamenávání skutečností (včetně převádění hlasových zpráv na text)
 • zabezpečení souladu se zásadami a postupy společnosti ANTALIS
 • dodržování zákonných povinností
 • předcházení a odhalování trestné činnosti
 • sledování efektivního používání a provozu sítí a systémů společnosti ANTALIS

Aby bylo možné efektivně komunikovat, mohou být korespondence a dokumenty odesílány ve formě nešifrovaných e-mailů. Vezměte na vědomí, že nejde o zaručený bezpečný způsob komunikace a že neexistují žádné standardy služby pro doručování. Chcete-li, abychom nepoužívali nešifrované e-maily, oznamte to, prosím, své kontaktní osobě u společnosti ANTALIS.

Marketing a rozvoj podnikání

Společnost ANTALIS shromažďuje informace pro marketingové účely a za účelem rozvoje svého podnikání, jakož i v rámci všeobecné správy svých obchodních vztahů se zákazníkem. Některé osobní údaje můžeme použít pro účely kontaktu s klienty, včetně zaznamenávání vašich zájmů a preferencí.

Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání informací e-mailem nebo poštou nebo prostřednictvím sociálních médií nebo sociálních sítí. Jde o informace o našich produktech a službách, o vývoji v oboru, o brožury, tiskové zprávy, pozvánky na semináře či rozhovory. Při registraci na našich webových stránkách si můžete zvolit oblasti a témata, která vás zajímají. Své preference můžete kdykoli aktualizovat nebo se odhlásit. Více informací o tom, jak uplatnit svá práva, naleznete v článku 10 „Vaše práva“, níže.

Akce

Pokud se zúčastníte akce pořádané nebo spolupořádané společností ANTALIS, budeme shromažďovat kontaktní údaje v rámci registrace na akci. Tyto informace mohou zahrnovat požadavky ohledně stravy či podrobnosti o zdravotních problémech nebo zdravotním postižení, které mohou mít vliv na vaši účast na akci nebo zapojení se do ní. Je-li akce pořádána ve spolupráci s partnerskou firmou nebo se pořádá v externí lokalitě, budeme  muset předat vaše osobní údaje partnerovi, pořadateli akce nebo správci daného místa. Pro potřeby uspořádání akce budeme zpracovávat pouze minimum informací. Je-li akce pořádána ve spolupráci s partnerskou firmou, bude tato firma povinna vás informovat o jakémkoliv marketingu, který hodlají uskutečnit, a v případě potřeby si rovněž opatřit váš souhlas.

Soubory cookies

Pokud používáte naše webové stránky, informujeme vás, že tyto stránky používají soubory cookies a další nástroje pro analýzu webového provozu (např. Pixel Tracking, Google Analytics atd.). Podrobnosti o tom, jak tyto nástroje používáme, najdete na odkazu https://www.antalis.com/cookies-use-policy nebo nás kontaktujte na gdpr.cz@antalis.com.

 

5. MEZINÁRODNÍ PŘEDÁVÁNÍ ÚDAJŮ

ANTALIS je mezinárodní skupina s globální působností. Podobně jako většina mezinárodních podniků i společnost ANTALIS provedla centralizaci některých aspektů správy klientů a vedení záznamů v Evropské unii. Kromě toho, pokud projekt přesahuje hranice jedné jurisdikce, budou muset být informace přístupné všem osobám v rámci společnosti ANTALIS, které na této věci pracují. V důsledku toho mohou být vaše osobní údaje předávány mimo zemi původu (což zahrnuje i předávání mimo Evropský hospodářský prostor) a mohou být přístupné globálně, napříč celou skupinou ANTALIS.

ANTALIS přijme veškerá nezbytná bezpečnostní a právní opatření, aby zajistila bezpečnost a integritu osobních údajů, které jsou předávány v rámci společnosti ANTALIS a umožnila tak globální převody osobních údajů pocházejících z EHP v rámci společnosti ANTALIS v souladu s platnými evropskými předpisy o ochraně osobních údajů. Vaše osobní údaje budou tedy mít stejný stupeň ochrany bez ohledu na to, kde se v rámci skupiny ANTALIS nacházejí.

K vašim osobním údajům budou mít přístup také poskytovatelé služeb ANTALIS, kteří se mohou nacházet v jiných jurisdikcích. Další informace najdete v článku 7 „Poskytovatelé služeb“, níže.

 

6. POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ANTALIS může předat vaše osobní údaje (i) pokud to je nezbytné pro uvedené účely, v rámci společnosti ANTALIS; (ii) vyžaduje-li to platný právní předpis; (iii) v souvislosti s reorganizací nebo sloučením naší firmy s jinou společností; (iv) budeme-li přesvědčeni, že takové zpřístupnění je nezbytné k prosazení nebo uplatnění podmínek smlouvy a jiné dohody nebo k jiné ochraně a obhajobě práv společnosti ANTALIS, jejího majetku či bezpečnosti; (v) za účelem splnění rozhodnutí soudu, příkazu soudu či jiné právní povinnosti nebo regulačního nebo vládního požadavku; nebo (vi) s vaším souhlasem.

Chtěli bychom vás upozornit zejména na skutečnost, že v některých jurisdikcích má společnost ANTALIS zákonnou povinnost hlásit podezřelé transakce a další aktivity příslušným regulačním orgánům v rámci boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zneužívání informací v obchodním styku nebo na základě souvisejících právních předpisů. ANTALIS může rovněž ohlásit podezření na trestnou činnost policii a dalším orgánům vymáhajícím dodržování práva. Může se stát, že nebudeme oprávněni vás o tom předem nebo vůbec informovat..

Příjemci osobních údajů týkajících se klientů, obchodních a firemních kontaktů, mohou být:

 • daňové a celní orgány
 • regulační a jiné profesní orgány
 • burzy a kotovací orgány
 • veřejné rejstříky 
 • poskytovatele služeb ověřování totožnosti
 • referenční uvěrové agentury
 • soudy, policie a orgány vymáhající dodržování práva
 • orgány státní správy
 • auditoři a odborní poradci (včetně pojistitelů a poradců v oblasti profesní odpovědnosti)

Společnost ANTALIS vynaloží úsilí, aby poskytla v jednotlivých případech jen nezbytně nutné osobní údaje.

 

7. POSKYTOVATELÉ SLUŽEB

Třetí strany poskytující služby společnosti ANTALIS se označují jako „Subdodavatelé“. Společnost ANTALIS uzavře se svými subdodavateli smlouvy, které budou obsahovat požadavky příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů. Subdodavatelé budou povinni aplikovat příslušná bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů a nebudou oprávněni používat osobní údaje jinak než v souladu s pokyny společnosti ANTALIS.

Subdodavatelé, kteří pro společnost ANTALIS zpracovávají osobní údaje, mohou mít sídlo v Evropě nebo v jiných zemích po celém světě. Společnost ANTALIS zajistí, aby Subdodavatelé jednali v souladu s platnými právními předpisy týkajících se předávání osobních údajů mimo jurisdikci, ve které byly původně shromážděny. V případě údajů shromážděných v Evropském hospodářském prostoru nebo týkajících se subjektů údajů v EHP bude ANTALIS vyžadovat, aby Subdodavatelé podepsali Standardní smluvní doložky pro předávání osobních údajů do třetích zemí, jak je upravují příslušné evropské předpisy na ochranu osobních údajů.

Budete-li požadovat další informace o subdodavatelích, s nimiž spolupracujeme, obraťte se svou žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.cz@antalis.com.

 

8. PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE VAŠICH ÚDAJŮ

Společnost ANTALIS bude postupovat tak, aby vaše osobní údaje, které uchovává, byly přesné a úplné. Aby bylo zajištěno, že o vás máme ty nejaktuálnější údaje, je důležité, abyste nás informovali o každé změně vašich kontaktních nebo jiných osobních údajů. Obraťte se na osobu, s níž jste obvykle u společnosti ANTALIS ve styku. Můžete nás také kontaktovat zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.cz@antalis.com.

 

9. UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Společnost ANTALIS bude uchovávat osobní údaje pouze tak dlouho, jak je to nutné pro účely popsané v článku 4 výše: „Které údaje shromažďujeme a jak s nimi nakládáme“. Upozorňujeme, že doba uchování se může v jednotlivých jurisdikcích lišit. Osobní údaje se obvykle uchovávají po dobu nejméně 2 let a mohou být uchovávány i po dobu delší, stanovenou příslušnými právními předpisy, zejména s ohledem na délku promlčecí doby.

Můžeme uchovávat osobní údaje tak dlouho, jak bude nutné pro účely vzniku, výkonu nebo obhajoby svých zákonných práv či pro účely archivace. Pokud je to možné a praktické, budou osobní údaje anonymizovány odstraněním, nahrazením nebo zablokováním údajů, které umožňují identifikaci fyzických osob.

Budete-li požadovat další informace o zásadách uchovávání údajů, obraťte se se svou žádostí na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.cz@antalis.com.

 

10. VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům, které o vás společnost ANTALIS zpracovává;
 • právo na opravu svých osobních údajů, například pokud jsou neúplné nebo nesprávné;
 • právo kdykoliv se odhlásit z odběru marketingové komunikace;
 • za podmínek stanovených platnými právními předpisy, právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů,
 • právo požadovat výmaz vašich osobních údajů;
 • za podmínek stanovených platnými právními předpisy, právo obdržet kopii osobních údajů, které jste poskytli společnosti ANTALIS, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (označované jako „přenositelnost údajů“);
 • pokud jste osobní údaje poskytli dobrovolně nebo jste jinak souhlasili s jejich užitím, právo odvolat svůj souhlas;
 • právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů (viz níže).

Chcete-li využít svých práv, kontaktujte nás prosím na následující vyhrazenou e-mailovou adresu  gdpr.cz@antalis.com.

E-mailová a elektronická komunikace pro účely přímého marketingu

Když si vytvoříte účet nebo se u nás poprvé registrujete, společnost ANTALIS se vás dotáže, zda máte zájem dostávat od společnosti ANTALIS marketingové / obchodní sdělení. Abyste mohli dostávat informace od společnosti ANTALIS, musíte zaškrtnout políčko „Souhlasím se zasíláním marketingových / obchodních sdělení nebo nabídek od společnosti ANTALIS nebo jejím jménem, od kterékoliv ze společností skupiny ANTALIS a od jejich oficiálních distributorů, a to e-mailem nebo formou elektronické komunikace“. Pokud nechcete informace dostávat, nechejte políčko nezaškrtnuté.

OPTIN (proces přihlášení): Pokud jste vyslovili souhlas se zasíláním informací od společnosti ANTALIS, bude společnost ANTALIS oprávněna posílat vám marketingové / obchodní sdělení v digitální nebo tištěné podobě, například informace o produktech, obchodní nabídky, informace o akcích, informace o projektech nebo pozvánky.

DOUBLE OPTIN (proces dvojitého přihášení): Pokud jste vyslovili souhlas se zasíláním informací, obdržíte e-mail požadující, abyste klikli na odkaz a dokončili tak proces potvrzení svého souhlasu se zasíláním marketingových / obchodních sdělení nebo nabídek jménem společnosti ANTALIS, některé ze společností ze skupiny ANTALIS nebo jejich oficiálních distributorů e-mailem [BUDE POTVRZENO DODATEČNĚ].

Chcete-li se odhlásit z odběru informací, můžete buď přejít do části webové stránky ANTALIS, na níž se spravuje váš účet, a zrušit zaškrtnutí políčka, nebo kliknout na odkaz pro zrušení odběru, který bude obsažen v každém e-mailu zaslaném společností ANTALIS nebo jejím jménem. Rovněž můžete poslat e-mail se svou žádostí, a to na následující  e-mailovou adresu gdpr.cz@antalis.com.

Co když je vám méně než 16 let?

Pokud jste mladší 16 let, je třeba, aby za vás souhlas udělili zákonní zástupci – rodiče. Před poskytnutím svých osobních údajů naší společnosti si proto zajistěte souhlas svých rodičů. Nezletilým osobám mladším 16 let není dovoleno poskytovat nám své osobní údaje bez tohoto souhlasu.

Právo podat stížnost

Pokud vás naše odpověď či vysvětlení neuspokojí nebo pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje v souladu se zákonem, můžete podat stížnost u příslušného dozorového úřadu ve vaší zemi.

Změny tohoto oznámení

Toto Oznámení o ochraně osobních údajů bylo aktualizováno v měsíci květnu 2018. Oznámení můžeme kdykoliv změnit nebo upravit podle potřeby tak, aby vyhovovalo všem příslušným právním předpisům na ochranu osobních údajů. Proto vám doporučujeme, abyste ho pravidelně sledovali. Všechny změny v tomto Oznámení o ochraně osobních údajů budou platit od data jejich zveřejnění na našich webových stránkách.

Dotazy

Budete-li mít dotaz týkající se tohoto Oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás prosím zasláním žádosti na následující vyhrazenou e-mailovou adresu gdpr.cz@antalis.com.

Používáte zastaralý prohlížeč. Prosím aktualizujte váš prohlížeč, nebo kontaktujte vaše IT oddělení. Děkujeme.